หัวข้อย่อย
แบบสำรวจ

1. หลักสูตรแบบไหนที่คุณสนใจ?

Submit Survey  View Results
Useful Links
อธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล มอนเทสซอรี

ในระดับอนุบาลของโรงเรียน โกลบอล อินเดียน นานาชาติ มีชั้นเรียนสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาลตอนต้น K1, และอนุบาลตอนปลาย K2 เกณฑ์อายุที่กำหนดรับสำหรับชั้นเรียนต่างๆมีดังต่อไปนี้

เตรียมอนุบาล

2.5 ขวบปี ณ วันที่หนึ่งของเทอม 1

อนุบาลตอนต้น KG หรือ K1

3 ขวบปี ณ วันที่หนึ่งของเทอม 1

อนุบาลตอนปลาย KG หรือ K2

4 ขวบปี ณ วันที่หนึ่งของเทอม 1

เกณฑ์การรับสมัครเข้ามีดังต่อนี้

เกณฑ์การสมัครเข้ารับเลือก

สำหรับทุกเชื้อชาติ

รายการเอกสารที่ต้องใช้

(ต้องส่งไปที่สำนักงานฝ่ายธุรการ ณ เวลาที่สมัครเข้า)

1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว (ขนาดหนังสือเดินทาง)

2. หนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) 
    สำเนาหรือเอกสารประจำตัวประชาชน

3. ใบสูติบัตร

4. เอกสารการย้ายโรงเรียน (จากโรงเรียนเดิม)

5. สมุดรายงานผลการศึกษาของเดิม (ถ้ามี)


*หมายเหตุ: นักเรียน ยีไอไอเอส ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลของมาเรีย มอนเทสซอรี จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับคัดเลือกก่อนผู้สมัครรายอื่น ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 1 และจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครแรกเข้าที่จะต้องจ่ายในการสมัครเข้าระดับชั้นปีที่ 1 ด้วย

 

 
@ Global Schools Foundation, Singapore.  | Terms Of Use | Privacy Statement